Etusivu Lentokoneet Tervalentäjät Koulutus Sar & Palolento Yhteystiedot Kauppa C-Lentäjille

Yhdistyksen säännötYhdistyksen nimi on Tervalentäjät ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää siviili-ilmailuharrastusta, vaalia ilmailuperinteitä, lisätä jäsenistön ilmailutietoutta ja antaa mahdollisuus ilmailuharrastukseen.


Yhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi:
1) järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
2) jakaa jäsenille ilmailutiedotuksia,
3) hankkia jäsenille siviili-ilmailukirjallisuutta ja -varusteita,
4) antaa jäsenilleen opetusta yleisilmailun alalta ja lentokoulutusta
5) omistaa siviili-ilmailuun tarkoitettuja ilma-aluksia sekä muuta toimintaa edistävää omaisuutta
6) ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia
7) pitää lentokilpailuja ja näytöksiä, juhlia, ilmailuun liittyviä tilaisuuksia ja muuta samankaltaista,
8) hoitaa yhteistoimintaa muiden ilmailualan yhdistysten ja liittojen kanssa,
9) harjoittaa toimintansa ylläpitämiseksi ja menojensa kattamiseksi tarpeellista ansiolentotoimintaa seuraavissa muodoissa:
- Yleisölennätykset
- Lentokoneen vuokraus
- Valokuvauslennot
- Tutkimuslennot
- Riistatalous- ja erävalvontalennot
- Valvontalennot

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.


Yhdistyksen jäsenet ovat:
- kutsuttuja kunniajäseniä, joiksi yhdistys voi kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tehtävissä ilmailun hyväksi,
- ainaisjäseniä,
- kannattajajäseniä, joina voivat olla myös fyysiset tai juridiset henkilöt,
- vuosijäseniä.
Yhdistykselle voidaan valita kunniapuheenjohtaja hänen elinajakseen. Yhdistyksen jäsenet, kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäseniä lukuunottamatta, maksavat yhdistykseen liittyessään liittymismaksun sekä jäsenmaksun, joiden suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Jäsen on velvollinen maksamaan vuosittain jäsenmaksunsa sekä mahdolliset muut velkansa kerholle sovittujen maksuaikojen puitteissa.


Yhdistyksen vuosijäseniksi voi päästä jokainen ilmailulupakirjan omistava tai lentokoulutuksen aloittava henkilö, joka alistuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Tullakseen hyväksytyksi täytyy vähintään kolmen hallituksen jäsenen kannattaa anomusta.


Jäsenen, joka ei ennen kalenterivuoden loppua ole lain mukaisesti ilmoittanut eroavansa yhdistyksestä, katsotaan pysyvän jäsenenä kalenterivuoden eteenpäin. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen jäsenmaksun laiminlyönnin johdosta tai jos jäsen on toiminut vastoin hyviä tapoja, yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä. Tällöin täytyy vähintään kolmen hallituksen jäsenen kannattaa erottamista.


Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä ovat vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja neljän muun jäsenen läsnäollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.


Hallituksen tehtäviin kuuluu:
- johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien saavuttamiseksi
- vastata yhdistyksen omaisuuden ja taloudenhoidosta sekä kirjanpidosta
- palkata ja erottaa tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Näiden henkilöiden valitsemisen voi hallitus siirtää vuosikokoukselle,
- laatia vuosikertomus ja tilinpäätös sekä seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio sekä valmistella muut vuosikokouksessa käsiteltävät asiat,
- toimeenpanna vuosi- ja ylimääräisten kokousten päätökset
- määrätä ja saattaa tiedoksi sääntöjen edellyttämällä tavalla kokousten paikka ja aika,
- ottaa ja erottaa yhdistyksen jäsenet,
- tehdä vuosikokoukselle ehdotus kunniajäsenistä,
- pitää jäsenluetteloa,
- järjestää 2§:ssä edellytetyt tilaisuudet.


Yhdistyksen nimen merkitsee puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdistyksen sihteerin kanssa, taikka se tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen valitsee

10§
Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Paikan ja ajan määrää lähemmin hallitus. Kutsu vuosikokoukseen julkaistaan kaksi (2) viikkoa aikaisemmin Tervalentäjät ry:n kotisivuilla www.tervalentajat.fi, sekä lähetetään sähköpostitse jokaiselle jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu kirjeitse lähetetään henkilöille, joilla ei ole sähköpostia tai jostain muusta syystä haluavat sen kirjeitse. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri,
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina,
- esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajien lausunnot, sekä päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliseltä tilivuodelta
- valitaan hallituksen puheenjohtaja
- valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet sekä yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä, tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
- esitetään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio sekä päätetään seuraavan toimintakauden toiminnasta,
- määrätään liittymis- ja vuosimaksun suuruus,
- päätetään kunniajäsenen kutsumisesta,
- päätetään ansio- tai muiden sellaisten merkkien jaosta,
- käsitellään muut asiat, jotka hallitus vuosikokoukselle esittää,

11§
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 jäsenistä on siitä tehnyt kirjallisen esityksen. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu tapahtuu samoin kuin vuosikokoukseen.

12§
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi alkaen vuoden alusta. Tilit on päätettävä ja jätettävä tarkastettaviksi toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

13§
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan omaisuus Suomen ilmailumuseolle käytettäväksi ilmailuperinteiden vaalimiseksi, ellei yhdistyksen viimeinen kokous ääntenenemmistöllä, joka on 3/4 kaikista annetuista äänistä, päätä sitä käytettäväksi toisiin ilmailua edistäviin tarkoituksiin.

14§
Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen käsitellään yhdessä yhdistyksen yleiskokouksessa ja päätös tehdään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntömuutos on mainittava kokouskutsussa.

15§
Muissa kohdin menetellään kuten yhdistyslaki määrää.